کاشت گندم

در كنار تلاش براي افزايش عملكرد گندم، ارائه يك راهكار مناسـب بـراي سـاماندهي ديم­زارها ضروري است؛ چرا كه در صورت تحقق الزاماتي از قبيل: امكانـات و ادوات لازم براي خاك ورزي حفاظتي، کارنده ها، تامين به موقع نهاده ها، معر في ارقا م جديد با توجه به نيازهاي اقليمي، كاهش ضايعات توليد، تهيه بـذر ارقـام مناسـب و مـديريت خـوب مـزارع، افزايش عملكرد 25 تا 35 درصدي ميانگين گندم ديم دور از انتظار نمي باشد.

 

عمليات خاك ورزي در ديم  

نخستين مرحله براي زراعت گند م ديم، آماده سازي زمين است كـه بـا عنـوان عمليـات خاك ورزي انجام ميگيرد. اين مرحله شامل دو بخش خـاك ورزي اوليـه و ثانويـه اسـت.

خاكورزي اوليه عموماً در عمق بيش از 15 سانتيمتر خاك انجام مـيشـود، و هـدف اصلي و مورد انتظار از آن، باز نمودن ذرات خاك جهت نفـوذ آب، هـوا و ايجـاد محيطـي مناسب براي رشد و توسعه ريـشه است. در ايـن راسـتا عمليـات خـاكورزي نقـش تعيـين كننده­اي دارد و بايد تامين كننده موارد زير باشد:

از جاري شدن آب در سطح  زمـين جلـوگيري كنـد و همچنـين از فرسـايش آبـي و بادي خاك بكاهد .

قابليت نگهداري آب در خاك افزايش يابد.

مواد آلي در خاك حفظ شده و در اثر فعاليت موجـودات خـاكزي، امكـان افـزايش مواد آلي به وجود آيد.

آب به لايه هاي زيرين خاك نفوذ كند و از تبخير سطحي آب جلوگيري شود.

 

عمليات خاك ورزي ثانويه  

شـامل هر گونـه عمليات خاكورزي تكميلي است يعني خاكورزي اوليه در  قسمت­هاي عميق تر و عمليات خاكورزي ثانويه در قسمتهاي سـطحيتـر خـاك انجـام ميشود.

انتخاب وسيله خاك ورز در شرايط ديم 

نوع وسيله خاكورز در شرايط ديم بستگي به نوع و مقدار علفهاي هرز، سـاختمان و بافت خاك، نوع تناوب زراعي، طول دوره آيش ، ميزان بارنـدگي و زمـان انجـام عمليـات خاك ورزي دارد. در سيستم هاي مختلـف تنـاوب، ذخيـره آب در خـاك از مـسائل اصـلي توليد محصولات ديم در نواحي نيمه خشك و نيمه مرطوب است، به نحوي كـه گيـاه بعـدي دچار تشنگي شديد نشود و توليد مناسبي داشته باشد.

شكل8- ماشين آلات خاك ورزي مناسب ديم

 

تناوب زراعي در گندم ديم 

تناوب  زراعي  هم  از لحاظ تنوع   محصولات و هم به لحاظ رعايت  حاصلخيزي  خـاك به دليل  جلوگيري  از خستگي  زمين ، كاملاً ضروري  است؛ چرا كه  كاشت  پي  در پي  يـك گياه  باعث ميشود كه  تعادل  عناصر غذايي  در خاك بسيار كاهش يابد و در مقابل بعـضي از عناصر كه كمتر مورد استفاده گياه قرار ميگيرند افزايش يافته  و موجب مسموميت گيـاه شوند. از آنجايي كه در حالت كلي لگومها (بقولات ) تثبيت كننده ازت هوا هستند، استفاده از كلزا، عدس، نخود وگياهان علوفه­اي در تناوب با گندم در اقليم گرم توصيه ميشود  مهترين تناوبهاي موجود در منطقه گرمسير  به ترتيب اولويت عبارتانداز:

گندم – كلزا  ،گندم – عدس  ،گندم – نخود ، گندم – علوفه ، گندم – آيش

اين اقليم، مستعد كشت و توليد كلزا در تناوب با گندم است. بـا توجـه بـه معرفـي ارقـام كلزاي مناسب ديم، علوفه، عدس و نخود براي كاشت در اقليم گرم ديم، پيشنهاد مـيشـو د. از اين محصولات در تناوب با گندم براي پايداري توليد استفاده شود.

 

عوامل موثر بر انتخاب تناوب زراعي در گندم ديم 

با اين كه بعضي از عوامل محيطي و زراعـي ماننـد شـرايط آب و هـوايي، خـصوصيات خاك، كيفيت و كميت آب آبياري (مقـدار و توزيـع بـارش) و وجـود وسـايل ارتبـاطي درمنطقه، تعيين كننده امكان موفقيت توليد گياهان مختلف است، اما هر واحد زراعـي شـرايط خاصي دارد و اجراي تناو بهاي زراعـي محـدودي در آن امكـان پـذير است. در انتخـاب توالي محصولات بايد به عوامل ذيل توجه كرد:

نيازها و خصوصيات مجموعه محصولات مورد كاشت

زمان براي تهيه بستر و پوسيدگي بقاياي گياهي

كنترل علفهاي هرز، آفات و امراض

مقدار باران

رطوبت خاك  اهداف تناوب زراعي در گندم ديم

 

مهمترين هدف اجراي تناوب زراعي، افـزايش توليـد محـصولات زراعـي اسـت كـه بـا پيگيري اهداف زير قابل دستيابي است.

حفظ و افزايش حاصلخيزي خاك

جلوگيري از زياد شدن مواد سمي در خاك

ميزان بهره وري از زمين

جلوگيري از فرسايش خاك

كنترل علفهاي هرز، آفات و بيماريهاي گياهي

استفاده مناسب از منابع آب قابل استفاده براي آبياري (يا ميزان بارش)

توزيع نيروي انساني و ماشين آلات

عوامل اقتصادي

ذخيره رطوبت از يك فصل به فصل بعدي

نكته: از كشت پشت سرهم گياهان هم­خانواده تا حد امكان خودداري شود.

نكته: گياهان خانواده بقولات حتي در مواردي كه يك گياه براي توليد دانه و گياه ديگر براي توليد علوفه باشد، پشت سر هم كشت نشوند

نكته: از كشت متوالي گياهاني كه داراي آفات و بيماريهاي مشترك هستند، خودداري شود.

 

تناوب كلزا گندم

شرايط آب و هوايي براي كشت كلزا در اكثر مناطق گرمسير ديم  تقريبا مساعد است و كلزا با شرايط آب و هوايي اين مناطق سازگار بوده و اين محصول مـيتوانـد در تنـاوب بـاگندم قرار گيرد. اقدامات لازم براي تهيه بستر بذر بعد از برداشت كلزا شـامل اولويـتهـاي زير است:

1– استفاده از كولتيواتـور بـا تيغـه پنجـه غـازي بـه اضـافه كاشـت گنـدم بـا خطـي­كـار  (كم خاك ورزي)

2- برجاي گذاشتن ته ساقه هاي كلزا، كاشت مستقيم (بي خاك ورزي)

 

سيستم زراعي حبوبات ـ گندم  

در اين اقليم (گـرم) گياهـاني از خـانواده لگومينـوز شـامل حبوبـات (عـدس و نخـود) و گياهان علوفه­اي يكساله ميتوانند در تناوب با گندم قرارگيرند. بعد از برداشت حبوبات، بـه محض بارندگي، شخم زدن با گاوآهن برگردان­دار بـه عمـق حـدود 20 سـانتيمتر بـه اضـافه ديسك توصيه مي شود.

سيستم زراعي آيش ـ گندم  

خاك ورزي با گاوآهن قلمي و پنجه غازي به عمـق 10 سـانتي متـر بـراي مبـارزه بـاعلفهاي هرز

استفاده از پنجه غازي در اواسط تابستان براي كنترل علفهاي هرزي كه دوباره رشـدكرده اند.

 

ارقام مناسب گندم ( ديم ) در اقليم گرم 

ارقام گندم نان بهاره مناسب براي كـشت در ايـن اقلـيم شـامل رقـم كوهدشـت، آفتاب، كـريم، زاگرس، قابوس و گهر است.

در استا ن هاي گرم و مرطوب شمالي كشور (گلـستان، مازنـدران، و مغـان) كـه بيمـاري زنگ ها و فوزاريوم شايع است كشت ارقام كوهدشت و آفتاب ،كريم و قابوس توصيه مي شود.

 

بوجاري 

اگر بذر را از مزارعي تهيه مي كنيد كه خاك آن با بذر ساير گياهان، علف هـاي هـرز،گال نماتد، بذر شكسته و چروكيده، شن و ماسه و خاشاك مخلوط است ، بايد بذرهايتان را بوجاري كنيد تا خلوص مناسبي براي كاشت، پيداكننـد. اگـر از بـذري كـه بوجـاري شـده  است، استفاده كنيد چند فايده دارد:

1- در موقع خشكسالي و در شرايط ديم، محصول را افزايش مي دهد. – درصد سبز مزرعه نسبت به بذر هاي خود مصرفي، زياد تر مي شود.

2-بذرهاي ديمي كه در شرايط آبي و نيمه آبي توليد شده­اند در شـرايط خشكـسالي، بهتـرعمل ميكنند چون اندوخته غذايي بيشتري دارند و توانايي سبز شدن اوليه و ايجاد گياهچـه هاي قوي تر در اين بذرها نسبت به بذرهاي چروكيده بيشتر است.

 

ضد عفوني

ضد عفوني كردن بذرها با سموم قارچ كش لازم است تا از آلودگي مزارع به بيماري هاي قارچي مانند سياهك آشكار و پنهان و سياهك پا كوتاه جلوگيري شود. بذر ها را بـاسموم مورد نظر طوري ضد عفوني كنيد  كه يك لايه سم تمام سطح بذر را بپوشاند.

 

ميزان بذر در گندم ديم

ميزان بذر، به نوع خاك، بستر بذر، تاريخ كاشت، روش كاشت و خصوصيات رقم (كم پنجه بودن و كودپذيري و وزن هزار دانه و…) بستگي دارد.

ميزان تراكم مناسب براي كاشت گندم در اقلـيم گـرم كـشور تعـداد 350-300 دانـه در مترمربع بر اساس وزن هزار دانه در نظر گرفتـه مـيشـود (حـدود 105 تـا 125 كيلـوگرم درهكتار بر اساس وزن هزار دانه)

نكته: در مناطقي كه متوسط بارش كمتري دارند، از ميزان بذر كمتري در واحد سطح استفاده كنيد.

 

كاشت 

براي اين كه محصول خوب و مطمئني داشته باشيد بايد به موقع كشت كنيد و بوتـه هـاي شما تراكم مناسبي داشته باشند تا آثارخطرناك تنش خشكي در زراعتتان كمتر شود. داشـتن رديف هايي بـا فاصـله كـم (كمتـر از 15 سـانتي متـر) در زراعـت غـلات ديـم بـسيار مهـم است؛ چون اگر بين دو رديف كـشت، فاصـله زيـاد باشـد هم علـف هـاي هـرز بيـشتر رشـد ميكنند و هم تبخير زيادتر ميشود و از همه مهمتر بذر در واحد سـطح (افـزايش تـراكم درروي ردیف) يكنواخت نمي ماند و توليد محـصول كـم مـيشـود. پـس از خطـي كارهـايي استفاده كنيد كه فاصله خطوطشان كمتر است و مي توانند فاصله خطوط در حين كاشـت راحفظ كنند.

 

مصرف كودهاي شيميايي در گندم ديم 

براي اين كه بذر گندم پس از آنكه در خاك مناسب كاشته شد و جوانه زد ،خوب رشد كند و محصول خوبي بدهد بايد تغذيه مناسبي هم داشته باشد. در ديـم زارهـا،  مقـدا ر كـو د بايد براساس  رژيم  رطوبتي  منطقه  رشدِ گياه  تنظيم شـو د. اگر بارنـدگي محـدود اسـت بايـد فقط آن اندازه از  كودهاي  شيميايي مصرف كـرد كـه گيـاه بتوانـد بـا اسـتفاده از رطوبـت موجود، به مرحله  برداشت  برسد؛ اگر بارندگي  مطلوب  است بايد مواد غذايي را به اندازه اي  مصرف  كرد كه  گياه بتواند از آن استفاده  كامل و مفيد بكند. چون كـاربرد ايـن كودهـا درزراعت گندم ديم، بسيار مهم است به توصيه هاي صفحه بعد توجه كنيد :

 

ازت: استفاده از 60 كيلوگرم نيتـروژن خـالص در هكتـار از منبـع اوره( كـود سـفيد يـاشكري ) در پاييز هم زمان با كاشت به صورت جاي گذاري كود انجام مي شود.

فسفر: بر اساس مقدار كمبود از حد بحراني آن در خاك براي گندم ديم (10ميليگـرم در كيلوگرم) تعيين مي شود. يعني براي جبران كمبـود هـر ميلـيگـرم در كيلـوگرم از حـدبحراني  به طور متوسط 15-12 كيلوگرم كود سوپر فسفات تريپل( كود سيا ه) در پـاييز هـم زمان با كاشت مصرف مي شود.

 تاريخ كشت در گندم ديم  

مناسب ترين تاريخ كشت در اين اقليم، بيستم آبان تا بيستم آذر است.

 

عمق كاشت مناسب در گندم ديم 

عمق كاشت مناسب در اين اقليم، 5-4 سانتي متر است.

 

فاصله خطوط كاشت در گندم ديم  فاصله خطوط كشت 17-15 سانتي متر است.

 

 

 

 

2 پاسخ

تعقیب

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *